Engels onregelmatige werkwoorden
learniv.com  >  nl  >  Engels onregelmatige werkwoorden

Engels onregelmatige werkwoorden


Notice: Undefined index: nejcasteji_pouzivana_slovesa in /home/users/learnivcom/learniv.com/web/index-hp-aj.php on line 301

abided / abode *
abided / abidden *
dragen, wonen, wachten, plakken, afwachten, ondergaan, verblijven, afhalen, verwachten, lijden, velen, verdragen, tolereren, toelaten, doorstaan, dulden, harden, uitstaan, doorzetten, volhouden, vertoeven, wijlen, uithouden, doorbijten, volharden, resider
abought
abought
ached / oke *
ached / aken *
acknew
acknown / acknowen *
adrew
adrawn
alighted / alit
alighted / alit
uitstappen, neerstrijken
arose
arisen
wassen, stijgen, rijzen, worden, opstaan, opkomen, opgaan, verrijzen, geboren worden, ontluiken, spruiten, voortvloeien, ontstaan
awoke / awaked *
awoken / awaked *
wekken, ontwaken
babysat / babysate
babysat / babysitten
backlighted / backlit
backlighted / backlit
Op zoek naar een specifiek onregelmatig werkwoord?

Onregelmatige werkwoorden


abide - dragen, wonen, wachten, plakken, afwachten, ondergaan, verblijven, afhalen, verwachten, lijden, velen, verdragen, tolereren, toelaten, doorstaan, dulden, harden, uitstaan, doorzetten, volhouden, vertoeven, wijlen, uithouden, doorbijten, volharden, resider abuy ** - ache / ake * - acknow ** - adraw** - alight - uitstappen, neerstrijken arise - wassen, stijgen, rijzen, worden, opstaan, opkomen, opgaan, verrijzen, geboren worden, ontluiken, spruiten, voortvloeien, ontstaan awake - wekken, ontwaken babysit - backlight - backslide - afvallig worden, vertonen bake - bakken be / am / is / are - worden, zijn, wezen bear - afleggen, dragen, ondergaan, lijden, velen, verdragen, doorstaan, uitstaan, uithouden, naar buiten brengen, opbrengen, uitgerust zijn met, bevallen, gelegen zijn, opleveren, voortbrengen, afwerpen, baren, verduren, torsen, teweegbrengen, het leven schenke beat - kloppen, slaan, klappen, afranselen, houwen, uitkloppen become - gebeuren, worden, toegaan, raken, goed staan, voortgang hebben bedo / bedoes - bedraw - bedream - bedrive - bedwell - befall - gebeuren, overkomen befight - beget - verwekken begin - beginnen, ingaan, aanvangen, aanbreken, aanbinden, een aanvang nemen bego ** - behear - behold - aanschouwen beken ** - beknit - belay - zekeren belead ** - beleap - beleave - bend - trekken, krommen, neigen, buigen, bukken, doorbuigen, ombuigen, zich buigen, verbuigen, kromtrekken, doen overhellen, zich bukken, uitbuigen, zich krommen, krombuigen bequeath - nalaten, vermaken bereave - besee - beseech - smeken, bidden, bezweren beseek - beset - belagen beshine ** - bespeak - bedingen, getuigen van, verraden, bespreken, bestellen, reserveren, verzoeken om bespread - bestrew - bestride - schrijlings zitten op, stappen over bet - wedden, gokken, er op kunnen rekenen betake - betee - betide - beware - oppassen beweep - bid - aanvragen, vragen, verzoeken, inroepen, bieden, aanbieden, te koop aanbieden bid - aanvragen, vragen, verzoeken, inroepen, bieden, aanbieden, te koop aanbieden bind - verbinden, aansluiten, vastmaken, binden, koppelen, boorden, inbinden, vastbinden, afbiezen, omboorden bite - bijten, happen, beitsen, toehappen, knauwen, toebijten bleed - bloeden, bloed aftappen, aderlaten blend - wassen, temperen, verwarren, doorlopen, vermengen, mixen, mengen, zich vermengen bless - zegenen, wijden, inzegenen blow - blazen, springen, ontploffen, spuiten, waaien, aanblazen bottle-feed - break - afbreken, scheuren, breken, doorbreken, verbreken, overtreden, schenden, knappen, pauzeren, kapotgaan, kapotmaken, africhten, losbreken, stukgaan, uitraken, stukbreken, dresseren, tot gehoorzaamheid dwingen, omslaan breastfeed - breed - dresseren, fokken, kweken, telen, broeden, opleiden, opvoeden, opfokken, opkweken, grootbrengen bring - aanbrengen, aanvoeren, brengen, bezorgen, aandragen, toevoeren broadcast - omroepen, uitzenden browbeat - intimideren build - aanleggen, bouwen, opbouwen, construeren, metselen, timmeren burn - verbranden, branden, aan zijn, aangaan, opbranden, schroeien, ontbranden, zengen, aanfloepen, aanflitsen burst - springen, scheuren, breken, barsten, barst, splijten, openbarsten, doen barsten, stukspringen bust - barsten, mollen buy - inkopen, afnemen, kopen, aanschaffen, overnemen, aankopen, zich voorzien van can - afvoeren, stil houden, conserveren, wecken, inblikken cast - afweren, afwerpen, werpen, omzetten, gieten, afgieten, neergooien, uitgooien, uit het zadel werpen, uit het zadel lichten, toewijzen van rol catch - treffen, vatten, raken, aangaan, ontbranden, aanfloepen, aanflitsen, vangen, halen, pakken, vangst, inslaan, teisteren, buit, gevangenneming, vastpakken, beetnemen, beetkrijgen chide - afkeuren, berispen choose - kiezen, uitzoeken, uitkiezen, verkiezen, uitlezen, uitpikken, opteren, een keuze maken, uitverkiezen clap - applaudisseren, adhesie betuigen, toejuichen, klappen, klikken, kletteren, klakken clearcut - cleave - klieven climb - stijgen, rijzen, klimmen, beklimmen, bestijgen, naar boven gaan, klauteren cling - klampen, hechten clothe - staan, kleden, aankleden, bekleden, omkleden comb - kammen, uitkammen come - voortkomen, afstammen, ontspruiten, het gevolg zijn van, komen, klaarkomen cost - kosten cowrite - creep - kruipen, opschuiven crosscut - afkorten, doorsnijden crow - kraaien cut - afbreken, slijpen, vormen, scheren, houwen, snijden, in stukken snijden, hakken, kappen, vormgeven, knippen, snoeien, negatief, uitschakelen, afsnijden, maaien, cliché, uitzetten, zichten, fatsoeneren, snerpen dare - wagen, bestaan, durven, uitdagen, aandurven, tarten, zich vermetelen, zich wagen aan deal - handelen, verdelen, regelen, behandelen, delen, uitreiken, uitdelen, rondgeven, ronddelen, te maken hebben met dig - rooien, graven, spitten, opgraven, woelen ding - klokkengeluid maken, dingdongen dive - zinken, duiken, onderduiken, onderwaterzwemmen, een duikvlucht maken do / does - doen, maken, bedrijven, uitvoeren, aanmaken, uitbrengen, uitrichten, kappen, friseren dow - downcast - downdraw - drag - trekken, slepen, sjouwen, voorttrekken, boegseren, aanlopen draw - trekken, aantrekken, bekoren, toelachen, aanlokken, verlekkeren, hozen, ontlenen, scheppen, natekenen, tekenen, aftekenen, uittekenen, putten, omtrekken, omlijnen, rekken, intekenen, naar zich toe halen, een streep trekken, strekken, tappen dream - dromen, mijmeren dress - kleden, staan, bekleden, aankleden, omkleden, zich kleden, zich aankleden, een verband omleggen, verzorgen van een wond drink - drinken, pimpelen, zuipen drive - aandrijven, drijven, opjagen, voortdrijven, rijden, vervoeren, chaufferen, sturen, stuwen dwell - wonen, verblijven, resideren, huizen, rondhangen, gevestigd zijn earn - behalen, verdienen, winnen eat - eten fall - uitvallen, afnemen, verminderen, slinken, tanen, verflauwen, afvallen, afvallig worden, vallen, neervallen, storten, verschieten, sneuvelen feed - aanvoeren, voeren, invoeren, voeden, voederen, weiden, laten grazen, doorschuiven, spijzigen, te eten geven, zich voeden met feel - gewaarworden, voelen, aanvoelen, gevoelen, betasten, tasten, zich voelen, aftasten, bevoelen fight - opkomen voor, strijden, bestrijden, het opnemen tegen, vechten, kampen, vechten tegen, knokken, vechten met, bevechten, uitvechten, ijveren voor, strijd voeren, bekampen find - vinden, achten, treffen, waarnemen, aantreffen, ontdekken, bevinden, merken, vernemen, bemerken, gewaar worden, van mening zijn dat fit - aanpassen, bewerken, aanbrengen, monteren, afstemmen, adapteren, geschikt zijn, passen, deugen, rijmen, in overeenstemming brengen, in overeenstemming zijn, aansluiten op flee - ontsnappen, ontkomen, vluchten, ontgaan, wegvluchten, vleden, de vlucht nemen fling - swingen, zwaaien, slingeren, smijten fly - aanvliegen, vliegen, vluchten, besturen forbear - geduld hebben met, afzien van forbid - verbieden force-feed - forcut ** - fordo / fordoes ** - forecast - beduiden, voorzien, voorspellen, ontwerpen, profeteren, waarzeggen, voorzeggen forefeel - forego - passen, laten voorbijgaan forehear - foreken ** - foreknow - vooraf weten forelay ** - forelie ** - foreread - forerun ** - foresee - verwachten, voorzien, vooruitzien, bedacht zijn op foreshow - voorspellen, vantevoren laten zien forespeak ** - foretell - beduiden, voorspellen, profeteren, waarzeggen, voorzeggen forfret - forget - afleren, vergeten, verleren forgive - kwijtschelden, vergeven, begenadigen forgo - passen, laten voorbijgaan forlay ** - forleave - forlend ** - forlese ** - forlet ** - forlie ** - forsake - verlaten, laten varen, in de steek laten, opgeven, verzaken forsay ** - forshape * * - forspeak ** - forspend ** - forspread - forstand - forswear - afzweren forswink ** - fortee - forthcome - forthlead ** - forthleap - forthtell - forwear ** - freeze - blokkeren, invriezen, bevriezen, vriezen, verstijven, diepvriezen fret - zich ergeren, uithollen, knagen, zich opvreten frostbite - gainsay ** - get - bereiken, doen, maken, behalen, verkrijgen, verwerven, treffen, inhalen, reiken tot, buit maken, begrijpen, vatten, worden, geraken, arriveren, aankomen, raken, zich voorzien van, laten komen, halen, pakken, verstaan, laten, laten doen, ontvangen, uitreik ghostwrite - gird - omgorden, gorden, aangorden, aangespen give - toekennen, opbrengen, vertonen, geven, verlenen, schenken, aanbieden, voorstellen, aangeven, cadeau geven, spelen, indienen, presenteren, overhandigen, toebrengen glide - schuiven, glijden, uitglijden, glippen, glibberen, zweefvliegen, een glijvlucht maken go - zullen, lopen, verdwijnen, karren, verlopen, gaan, rijden, varen, zich begeven, van stapel lopen, omslaan grave ** - green-light - grind - schuren, slijpen, bijslijpen, kwellen, malen, piepen, vermalen, knarsen grow - gebeuren, groeien, toenemen, wassen, stijgen, gedijen, aangroeien, aanwassen, worden, toegaan, raken, voortgang hebben, kweken, telen, verbouwen, beschaven, bebouwen, aankweken hamstring - hand-feed - hand-knit - handset - handsew - handspring - handwrite - hang - hangen, ophangen, opknopen have / has - hebben, ontvangen, genieten, krijgen, toucheren, erop nahouden hear - horen, verstaan, vernemen, meekrijgen heave - gooien, opheffen, smijten help - helpen, assisteren, bijstaan, ter zijde staan, baten, terechtkunnen, ten goede komen hew - uithakken, uithouwen hide - schuilgaan, verstoppen, verbergen, verzwijgen, zich schuilhouden, onderduiken, verschuilen, verhelen, zich verstoppen, wegstoppen, zich verbergen, ontveinzen, zich wegstoppen hit - treffen, kloppen, slaan, klappen, houwen, raken, halen, inslaan, teisteren, opvallen hoist - hijsen, ophijsen hold - aanhouden, houden, bijhouden, vasthouden, erop nahouden housesit - hurt - benadelen, verwonden, pijn doen, zeer doen, duperen, kwetsen, wonden, bezeren, pijn veroorzaken, pijn aandoen inbreed - inhold - inlay - inleggen, illustraties toevoegen inlead - input - ingeven inset - inzetten, invoegen, bezetten intake - interbreed - inteelten, kruisen met een ander ras of soort intercut - interlay - interweave - aanelkaarweven keep - onderhouden, verrichten, vervullen, uitvoeren, nakomen, naleven, voltrekken, fokken, telen, opfokken, opkweken, conserveren, houden, toezien, waarnemen, bewaren, hoeden, waken over, de wacht hebben, blijven, behouden, redden, bergen, observeren, toekijken ken ** - kneel - knielen, op de knieën vallen knit - knopen, breien, verbinden samenvlechten know - kennen, bekend zijn met, beheersen, machtig zijn, weten, afweten lade - laugh - lachen lay - bedekken, bekleden, leggen, neerleggen, vlijen lead - begeleiden, aanvoeren, besturen, brengen, voeren, leiden, geleiden, rondleiden, de weg wijzen, meevoeren, bestieren, leiden naar, vooroplopen, leiding geven lean - steunen, ondersteunen, schragen, leunen, stutten leap - wippen, springen learn - leren, aanleren, opsteken leave - verlaten, laten varen, in de steek laten, vertrekken, afgaan, weggaan, zich verwijderen, nalaten, laten, loslaten, afreizen, afvaren, op reis gaan, achterlaten, seponeren, laten staan, over zijn, overblijven, laten schieten, laten begaan, afstappen lend - verlenen, lenen, uitlenen, lenen aan, voorschieten let - toelaten, toestaan, laten, loslaten, verhuren, laten schieten, laten begaan lie - zich bevinden, liggen, liegen, rusten, slapen light - aanmaken, voorlichten, verlichten, aansteken, ontsteken, stoken, lichten, doen ontbranden, bijlichten, het licht belichten, het licht aandoen, afstrijken lipread - lose - opgeven, afvallen, verliezen, verslagen worden, vermageren, kwijtraken, verspelen, verbeuren, zich verliezen make - doen, maken, bedrijven, uitvoeren, aanmaken, uitbrengen, uitrichten, koersen, stevenen, afstevenen, laten, laten doen may - mean - menen, beduiden, betekenen, bedoelen, voorhebben, zich voorstellen, voornemens zijn, van plan zijn, willen zeggen, willen doen meet - afhalen, treffen, afspreken, samenkomen, vergaderen, bijeenkomen, raken, ophalen, ontmoeten, tegenkomen, aantreffen, tegemoet treden, voldoen aan, kennis maken, elkaar ontmoeten, komen halen melt - versmelten, ontdooien, smelten, vloeibaar worden, dooien, wegsmelten, doorbranden, doen smelten, vloeibaar maken misbear ** - misbecome - misbefall ** - misbeget - miscast - mischoose - misdeal - vergeven, fout toebedelen misdo / misdoes - verknoeien, verkeerd doen misfall ** - misfeed - misfit - misget - misgive - mishear - misverstaan mishit - mishold - miskeep - misken - misknow - mislay - misleggen mislead - misleiden, besodemieteren mislearn - misread - verkeerd lezen, fout interpreteren missay - missee - missend - misset - misshape - misvormen misshoot - misspeak - misspell - misspend - verspillen, vergooien mistake - zich vergissen in, misverstaan mistell - misthrow - misunderstand - verkeerd begrijpen, misverstaan, misvatten miswed - miswrite - mix - wassen, bijmengen, temperen, verwarren, doorlopen, vermengen, mixen, mengen, zich vermengen mow - maaien, zichten must - moeten, dienen, horen, behoren naysay ** - offlead - offset - uitschieten, compenseren onlay - onlead - ought - outbid - overbieden outbreak - outdo / outdoes - overtreffen outdraw - outdrink - outdwell - outeat - outfall - outfight - outfly - outgrow - uitgroeien, ontgroeien outhear - outken - outlay - outlead - outleap - output - outride - sneller rijden outrun - ontlopen, harder lopen dan outsell - meer verkopen dan, in verkoop overtreffen outshine - overschaduwen, overstralen outspend - outspin - outspread - outstride - outstrive - outswear - outswim - outtell ** - outthink - outthrow - outthrust - outwear - verslijten, langer meegaan dan overbear - belangrijker zijn dan, doen zwichten, te veel dragen overbeat - overbend - overbid - te veel bieden overblow - overbreed - overbuild - te dicht bebouwen overbuy - overcast - overclothe - overcome - ondervangen, overwinnen, te boven komen overdo / overdoes - overdrijven overdraw - overdrijven, overdisponeren overdrink - overdrive - overeat - te veel eten overfeed - te veel voeden overfly - vliegen over overget ** - overgive - overgo ** - overgrow - overwoekeren, begroeien overhang - overhear - afluisteren, meepikken, toevallig horen overhit - overkeep - overlade - overlay - overlead - overleap - overslaan, springen over overlearn - overleave - overlie - liggen op, doodliggen overpay - te veel betalen override - afmatten, afbeulen, afjakkeren overrun - overwoekeren oversee - overzien, over het hoofd zien, toezicht houden oversell - overset - oversew - overshake - overshine - overshoot - doorschieten, voorbijschieten overshrink - oversleep - zich verslapen overslide - overslip - overspend - uitputten, te veel uitgeven overspill - overspread - bedekken, overspreiden overstand - overstrew - overstride - overstrike - overstring - overstrive - overswing - overtake - inhalen, overtrekken, voorbijgaan, voorbijstreven, passeren, voorbijrijden, voorbijvaren overthrow - wippen, kappen, ten val brengen, vellen, neervellen, kantelen, omkeren, omgooien, omverwerpen, omvergooien overwear - overwet - overwork - overwrite - overschrijven partake - deelnemen pay - voldoen, storten, betalen, uitkeren, uitbetalen, dokken, bezoldigen pen - plead - bepleiten, opkomen voor, pleiten podcast - precast - prepay - frankeren preset - proofread - prove - staven, bewijzen, aantonen, uitwijzen, waarmaken, blijken, adstrueren, uit iets blijken put - stoppen, stellen, zetten, plaatsen, steken, aanspannen, leggen queath ** / quethe ** - quick-freeze - quit - opgeven, verlaten, laten varen, in de steek laten, aftreden, ophouden, uittreden, stoppen met, bedanken, overlaten, ophouden met re-lay - reach - bereiken, behalen, treffen, inhalen, reiken tot read - horen, aflezen, luiden, uitlezen, ontvangen, lezen, uitkrijgen, gelezen worden reave ** - rebid - rebreak - rebuild - herbouwen recast - recut - redeal - redo / redoes - overdoen redraw - hertekenen refind - refreeze - regrow - rehear - relearn - opnieuw leren relight - herverlichten remake - rend - verscheuren repay - vergelden, terugbetalen, terugstorten, restitueren reprove - afkeuren, laken, berispen, verwijten, terechtwijzen, beknorren, wraken, gispen, uitkafferen, een standje geven reread - nalezen, herlezen, doorkijken rerun - resell - dooverkopen resend - reset - ongedaan maken, opnieuw zetten reshoe - reshoot - reshow - reshut - resing - resit - retake - retell - hervertellen rethink - retread - rewed - rewind - rewrite - herschrijven rid - bevrijden, ontdoen, afhelpen ride - karren, gaan, rijden, varen, fietsen ring - kleppen, galmen, bellen, klinken, luiden, aflopen, weergalmen, aanbellen, beieren, schalmen, tokkelen, doen rinkelen, schellen, rinkelen met rise - wassen, stijgen, rijzen, opstaan, opkomen, opgaan, verrijzen, zich voordoen, omhoogkomen, doorgroeien, gaan staan, opstijgen, omhooggaan rive - splijten, klieven run - reiken, werken, lopen, aanrijden, voorrijden, functioneren, het doen, in zijn werk gaan, zich uitstrekken, snellen, rennen, racen, hollen, hardlopen, gelopen, gerend saw - say - opgeven, luiden, uiten, zeggen see - afgaan, treffen, bezoeken, opzoeken, aanschouwen, ontmoeten, zorgen, zorg dragen, bezorgd zijn, zich bekommeren, tegenkomen, aantreffen, tegemoet treden, zien, bezichtigen seek - zoeken, opzoeken, snorren, uitkijken naar, uitzien naar seethe - koken, borrelen self-feed - sell - verkopen, verhandelen, wegdoen, iets aan de man brengen send - zenden, sturen, verzenden, toesturen, doen toekomen, opsturen, toezenden, opzenden set - dekken, ondergaan, harden, zetten, opdragen, instellen, neerzetten sew - aanzetten, naaien, aannaaien, vastnaaien shake - schudden, schokken, opschudden, wrikken, hobbelen, stoten, horten, doen wankelen, doen schudden, verwrikken, verwikken shall - shape - shave - shear - scheren, knippen, snoeien shed - afwerpen, schenken, splijten, werpen, gieten, uit het zadel werpen, uit het zadel lichten, storten, vergieten, plengen, haar verliezen shine - stralen, schijnen, aan zijn, lichten, uitblinken, schitteren, glanzen, glinsteren, blinken, licht geven, polieren, opblinken shit - schijten shite - shoe - beslaan, schoeien shoot - vuren, schieten, paffen, opnemen show - vertonen, aangeven, aantonen, demonstreren, manifesteren, laten blijken, weergeven, aanduiden, tekenen, uitwijzen, tonen, zich uiten, laten zien, merken, wijzen, kenmerken, tentoonspreiden, een teken geven, uit iets blijken, laten merken, in beeld brengen shred - shrink - slinken, ineenkrimpen, ineenkronkelen, schrompelen, krimpen, verschrompelen, ineenschrompelen shrive ** - shut - sluiten, dichtmaken, toedoen, dichtdoen, dichtklappen sight-read - sightsee - simulcast - sing - zingen, bezingen sink - zinken, wegzakken, duiken, onderduiken, onderdompelen, doen zinken, aanboren, inzinken, tot zinken brengen, aan de grond raken sit - broeden, koesteren, broeden op, zitten slay - ombrengen, doden, doodmaken sleep - slapen, maffen, onderbrengen, te slapen leggen slide - verschuiven, slepen, glijden, uitglijden sling - slingeren, werpen, laten, ophangen slink - slip - falen, schuiven, glijden, uitglijden, glippen, glibberen, slippen slit - splijten smell - geuren, ruiken, rieken, stinken, vies ruiken smite - neerslaan, smijten, neerstorten sneak - soothsay - sow - veroorzaken, uitzaaien, zaaien, inzaaien, de kiem leggen speak - praten, uitspreken, aan het woord komen, zeggen, spreken speed - zich spoeden, snellen, voorbij vliegen spell - betekenen, spellen, invallen voor spend - besteden, verdrijven, verteren, aangeven, aanreiken, spenderen, spanderen, uitgeven, doorbrengen spill - morsen spin - tollen, spinnen spit - steken, spugen, steken aan, rochelen, spuwen split - verdelen, scheuren, opsplitsen, barsten, splijten, kloven, klieven, splitsen, splinteren, versplinteren, doorklieven spoil - bederven, havenen, verknoeien, knoeien, verprutsen, modderen, beunhazen, verhaspelen, schenden, verwennen, beschadigen, stukmaken, toetakelen, verbrodden spoon-feed - met lepel voeren, met de lepel ingieten spread - smeren, verspreiden, besmeren, afgeven, spreiden, ontvouwen, uitspreiden, sauzen, verbreiden, doorsmeren, rondvertellen spring - voortkomen, ontspruiten, springen, ontstaan, ontspringen, opborrelen, opwellen, wellen stand - verdragen, doorstaan, uitstaan, opstaan, zich voordoen, van kracht zijn, staan, neerzetten, gaan staan, overeind zetten, weerstaan starve - stave - stay - verblijven, uitstellen, logeren, blijven, overblijven, resten, toeven, resteren steal - stelen, jatten, ontvreemden, sluipen :gappen stick - plakken, kleven, aanhangen, lijmen, blijven steken, neergooien, hechten, blijven hangen, stekken, bijblijven, vastkleven sting - steken, prikken, pikken, priemen stink - stinken, vies ruiken stretch - strew - strooien, bestrooien stride - lopen, schrijden, stappen, treden strike - staken, treffen, kloppen, toeslaan, aanslaan, slaan, klappen, houwen, raken, strijken, aangaan, ontbranden, aanfloepen, aanflitsen, halen, inslaan, teisteren, opvallen, imponeren, indruk maken op, wortel schieten, aanboren, afstrijken string - strip - zich ontkleden, vellen, afstropen, zich uitkleden strive - streven sublet - onderverhuren sunburn - swear - vervloeken, vloeken, ketteren, godlasteren, zweren, een eed afleggen sweat - zwoegen, zweten, zich zorgen maken, transpireren sweep - vegen, bestrijken, schoonvegen, opvegen, aanvegen, bezemen swell - rijzen, zwellen, opzwellen, opzetten, uitdijen, aanzwellen swelt ** - swim - drijven, zwemmen swing - balanceren, schommelen, wiegelen, swingen, zwaaien, slingeren, bungelen, zwiepen, doen schommelen, laten balanceren, zwieren, zwirrelen, zwindelen, bengelen swink ** - take - erkennen, aannemen, vatten, beslaan, pakken, bekleden, in beslag nemen, ontvangen, nemen, oprapen, aanvatten, bezetten, bezig houden, aanvaarden, accepteren, opvatten teach - afleren, afwennen, instrueren, bijbrengen, onderwijzen, leren, aanleren, scholen, doceren, lesgeven tear - scheuren, verscheuren, rijten, doorscheuren, vaneenscheuren tee ** - telecast - tell - opgeven, mededelen, voorschrijven, bevelen, opdragen, gelasten, sommeren, verordenen, debiteren, belasten met, opdracht geven, zeggen, vertellen, verhalen test-drive - test-fly - think - vinden, geloven, achten, van mening zijn, denken, nadenken, bedenken, zinnen, overdenken, zinnen op, wikken thrive - bloeien, het goed doen throw - afwerpen, werpen, smijten, keilen, omgooien, gooien, uitspelen, kleien, toewerpen thrust - stoten, dringen, duwen, douwen, vooruitstuwen toswink - tread - begaan, lopen, opgaan, bestijgen, schrijden, stappen, treden, aanstampen, trappen op, betreden, te voet oversteken typecast - umbedraw ** - unbend - unbind - unclothe - underbear - underbet - underbid - underbind - underbuild - underbuy - undercast - underclothe - undercut - ondermijnen, het onderstuk verwijderen underdo / underdoes - underdraw - undereat - underfeed - onvoldoende voeden underget - undergird - ondersteunen, onderbouwen undergo - ondergaan undergrow - underhang - underhew ** - underhit - underkeep - underlay - underlead - underlet ** - underlie - ten grondslag liggen aan underpay - underput ** - underrun - undersee - undersell - undershoot - undersleep - underspread - understand - beseffen, bevatten, begrijpen, vatten, verstaan, snappen, begrip hebben undertake - streven, zoeken, trachten, pogen, moeite doen, zich beijveren, ondernemen underthrow - underwrite - onderschrijven undo / undoes - losmaken, tenietdoen, ongedaan maken unfreeze - unhear - unlay - unlearn - verleren, afleren, afwennen, met een gewoonte breken unmake - unweave - unwind - afwikkelen, afrollen, loswinden upcast - updraw - upgrow - uphang - upheave - opheffen, zich verheffen uphold - hooghouden, steunen, volhouden, verklaren, rechthouden uplay ** - uplead - uprise - opzwellen, oprijzen upsell - upset - verontrusten, verwarren, verstoren, van zijn stuk brengen, ten val brengen, overstuur maken, kantelen, omkeren, omgooien, omvergooien, omstoten, doen kapzeizen upstand - upsweep - upswell - uptake ** - uptear - upthrow - vex - grieven, ergeren, verdriet doen, bedroeven, verdrieten wake - wekken, ontwaken, wakker maken, opwekken, wakker worden wax - wassen, was aanbrengen, met was insmeren waylay - belagen, opwachten, onderscheppen wear - dragen, brengen, voeren, voorhebben, aanhebben, ophebben weave - weven webcast - wed - trouwen, uithuwelijken, in de echt verbinden weep - huilen, krijten, wenen, schreien, tranen, traanogen wend - wet - will - win - behalen, verdienen, overwinnen, winnen wind - opwinden, blazen, wikkelen, omwikkelen, oprollen, spoelen, winden, strengelen, speuren, baken, inbakeren, inzwachtelen, op een klos winden withdraw - terugnemen, terugtrekken, aftrekken, vergaan, sterven, verscheiden, intrekken, opnemen, onttrekken withgo ** - withhold - verzwijgen, achterhouden withsay - withset ** - withsit - withstand - tegenstreven, standhouden, bezwaar hebben tegen, weerstaan, zich verzetten, tegenspartelen withtake ** - work - bewerkstelligen, werken, bewerken, bedienen, functioneren, het doen, in zijn werk gaan, bespelen, arbeiden worth ** - wreak - aanrichten wring - afpersen, afdwingen, knevelen, wringen, uitwringen, toeknijpen write - maken, uitschrijven, schrijven, componeren, scheppen, neerschrijven, wegschrijven writhe - worstelen, spartelen, zich aftobben
Begin met de studie van onregelmatige werkwoorden:
Willekeurige selectie

regelmatige werkwoorden & Engels onregelmatige werkwoorden