Learniv
▷ Verleden tijd engels MISLEARN | Learniv.com
Learniv.com  >  nl  >  Engels onregelmatige werkwoorden  >  mislearn


Verleden tijd engels mislearn

Infinitief

mislearn

Verleden tijd

mislearned

mislearnt

Voltooid deelwoord

mislearned

mislearntAfgeleid van het werkwoord:

Infinitief

Verleden tijd

Voltooid deelwoord

learn

[lɜːn]

learned
learnt

[lɜːnd]
[lɜːnt]

learned
learnt

[lɜːnd]
[lɜːnt]
Onregelmatige werkwoorden