Learniv
▷ Verleden tijd engels MISWRITE | Learniv.com
Learniv.com  >  nl  >  Engels onregelmatige werkwoorden  >  miswrite


Verleden tijd engels miswrite

C2

Infinitief

miswrite

Verleden tijd

miswrote

miswrit

Voltooid deelwoord

miswritten

miswritAfgeleid van het werkwoord:

Infinitief

Verleden tijd

Voltooid deelwoord

write

[raɪt]

wrote
writ

[rəʊt]
[rɪt]

written
writ

[rɪtn]
[rɪt]
Onregelmatige werkwoorden