Learniv
▷ Verleden tijd engels OUTDWELL | Learniv.com
Learniv.com  >  nl  >  Engels onregelmatige werkwoorden  >  outdwell


Verleden tijd engels outdwell

Infinitief

outdwell

Verleden tijd

outdwelt

outdwelled

Voltooid deelwoord

outdwelt

outdwelledAfgeleid van het werkwoord:

Infinitief

Verleden tijd

Voltooid deelwoord

dwell

[dwel]

dwelled
dwelt

[dweld]
[dwelt]

dwelled
dwelt

[dweld]
[dwelt]
Onregelmatige werkwoorden