Learniv
▷ Tegenwoordige tijd continue breed | Learniv.com
Learniv.com  >  nl  >  Engels onregelmatige werkwoorden  >  breed  >  Tegenwoordige tijd continue


DEFAULT DC

Tegenwoordige tijd continue breed
Vertaling: dresseren, fokken, kweken, telen, broeden, opleiden, opvoeden, opfokken, opkweken, grootbrengen
U bent op pagina voor onregelmatig werkwoord breed


Tegenwoordige tijd continue

I have been breedingTegenwoordige tijd continue (Present perfect continuous)

I
have been breeding 
you
have been breeding 
he/she/it
has been breeding 
we
have been breeding 
you
have been breeding 
they
have been breeding 


Infinitief

breed

Onregelmatige werkwoorden