Learniv
▷ Verleden tijd engels MISFALL ** | Learniv.com
Learniv.com  >  nl  >  Engels onregelmatige werkwoorden  >  misfall


Verleden tijd engels misfall **

Infinitief

misfall **

Verleden tijd

misfell

misfelled *

Voltooid deelwoord

misfallen

misfelled ** Dit formulier is verouderd of worden gebruikt in speciale gevallen of sommige dialecten
** dit werkwoord (in alle vormen) is verouderd of alleen gebruikt in sommige dialecten en speciale gevallen
Afgeleid van het werkwoord:

Infinitief

Verleden tijd

Voltooid deelwoord

fall

[fɔːl]

fell
felled

[fel]
[feld]

fallen
felled

[fɔːln]
[feld]
Onregelmatige werkwoorden